Aviso legal

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO
SuitesNature EcoCamp Beche
I. INFORMACIÓN XERAL
En cumprimento do deber de información previsto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), do 11 de xullo, a continuación facilitamos os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, beche-ecocamp.com, (en diante, Sitio Web) correspóndelle a: INVERSIONES TURÍSTICAS BECHE, SL, provista de NIF: B72929797 e inscrita en: Rexistro Mercantil de Pontevedra cos seguintes datos rexistrais: xornal 116 , asento. 7808 do 10 de xaneiro de 2023, no tomo 4429, páxina 195, inscrición 1 coa folla PO-70935, cuxo representante é: Jorge Martínez Sabio. Os datos de contacto son os seguintes:

Enderezo: Plaza Compostela 8, pl 1, 36201, Vigo, Pontevedra.

Teléfono de contacto: 635 601 265

Correo electrónico de contacto: hello@beche-ecocamp.com

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO
Obxecto das condicións: O Sitio Web
As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) teñen como finalidade regular o acceso e uso do Sitio Web. Para os efectos das presentes Condicións, entenderase polo Sitio Web: o aspecto exterior das interfaces de pantalla, tanto estática como dinámicamente, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que, no seu caso, se ofrezan aos Usuarios (en diante, Servizos).

SuitesNature EcoCamp Beche resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel se poidan incluír. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento SuitesNature EcoCamp Beche  poderá interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio Web por parte do Usuario é gratuíto e, por norma xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que aportar contraprestación para poder desfrutar del, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo acceso. provedor contratado polo Usuario.

A utilización de calquera dos Contidos ou Servizos do Sitio Web poderá realizarse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O usuario
O acceso, navegación e uso do Sitio Web, así como dos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e SuitesNature EcoCamp Beche, tales como espazos de comentarios e/ou blogs, confire a condición de Usuario, polo que todos os As condicións aquí establecidas, así como as súas posteriores modificacións, acéptanse desde o momento en que se inicie a navegación polo Sitio Web, sen prexuízo da aplicación da normativa legal preceptiva correspondente no seu caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario a súa lectura cada vez que visite o Sitio Web.

O sitio web de SuitesNature EcoCamp Beche ofrece unha gran variedade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade de facer un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por SuitesNature EcoCamp Beche sen ser contrario ao disposto nestas Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outra forma poida causar lesión dos dereitos de terceiros ou o funcionamento do sitio web.
A veracidade e licitude da información facilitada polo Usuario nos formularios expedidos por SuitesNature EcoCamp Beche para o acceso a determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario comunicará inmediatamente a SuitesNature EcoCamp Beche calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, para proceder á súa cancelación inmediata.
En todo caso, SuitesNature EcoCamp Beche non será responsable das opinións expresadas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogs ou participación que poidan existir.

O mero acceso a esta Web non implica ningún tipo de relación comercial entre SuitesNature EcoCamp Beche e o Usuario.

O Usuario declara ser maior de idade e ter capacidade xurídica suficiente para estar obrigado polas presentes Condicións. Polo tanto, este sitio web de SuitesNature EcoCamp Beche non está dirixido a menores. SuitesNature EcoCamp Beche declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.
III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE
SuitesNature EcoCamp Beche non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos ou Servizos. SuitesNature EcoCamp Beche fará todo o posible para o bo funcionamento do sitio web, non obstante, non se fai responsable nin garante que o acceso a este sitio web non sexa ininterrompido ou libre de erros.

Tampouco se fai responsable nin garante que os contidos ou software ao que se pode acceder a través deste Sitio Web estean libres de erros ou causen danos no sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso SuitesNature EcoCamp Beche será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do Sitio Web, incluídos, entre outros, os ocasionados aos sistemas informáticos ou os ocasionados pola introdución de virus. .

SuitesNature EcoCamp Beche non se fai responsable dos danos que se poidan ocasionar aos usuarios polo uso indebido deste sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, faltas ou defectos das telecomunicacións que se poidan producir.

IV. POLÍTICA DE ENLACES
Infórmase de que o Sitio Web de SuitesNature EcoCamp Beche pon ou pode poñer a disposición dos Usuarios medios de ligazón (como, entre outros, ligazóns, banners, botóns), directorios e buscadores que permiten aos Usuarios acceder a sitios web propiedade e/ou xestionados por terceiros. festas.

A instalación destes enlaces, directorios e buscadores no Sitio Web ten como finalidade facilitar aos Usuarios a busca e o acceso á información dispoñible en Internet, sen que se considere unha suxestión, recomendación ou invitación para visitalos.

SuitesNature EcoCamp Beche non ofrece nin comercializa, por si mesma nin a través de terceiros, os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

SuitesNature EcoCamp Beche ofrece contido patrocinado, anuncios e/ou ligazóns de afiliados. A información que aparece nestas ligazóns de afiliados ou os anuncios inseridos son facilitados polos propios anunciantes, polo que SuitesNature EcoCamp Beche non se fai responsable das posibles inexactitudes ou erros que poidan conter os anuncios, nin garante de ningún xeito a experiencia, integridade ou responsabilidade dos anunciantes ou da calidade dos seus produtos e/ou servizos.

Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade dos sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder a través dos enlaces.

SuitesNature EcoCamp Beche en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, nin aproba, examina ou avala os produtos e servizos, contidos, ficheiros e calquera outro material dos mencionados sitios enlazados.

SuitesNature EcoCamp Beche non asume ningunha responsabilidade polos prexuízos que se poidan ocasionar polo acceso, uso, calidade ou legalidade dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por SuitesNature EcoCamp Beche e que estean vinculados. neste sitio web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro sitio web diferente ao sitio web de SuitesNature EcoCamp Beche debe saber que:

Non está permitida a reprodución —total ou parcial— de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen a autorización expresa de SuitesNature EcoCamp Beche.

Tampouco está permitida ningunha declaración falsa, inexacta ou incorrecta sobre o sitio web de SuitesNature EcoCamp Beche, nin sobre os seus Contidos e/ou Servizos.

A excepción do hiperenlace, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de SuitesNature EcoCamp Beche.

O establecemento do hiperenlace non suporá a existencia de relacións entre SuitesNature EcoCamp Beche e o propietario do sitio web desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte de SuitesNature EcoCamp Beche dos contidos, servizos e/ou actividades ofertados no mesmo. dito sitio web, e viceversa.
V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
SuitesNature EcoCamp Beche, por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos contidos nel (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, etc.). software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendolles de aplicación tanto a normativa española e comunitaria nesta materia, como os tratados internacionais relacionados na materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de SuitesNature EcoCamp Beche.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de SuitesNature EcoCamp Beche. Podes visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal. Non obstante, o Usuario non poderá eliminar, alterar ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos do Sitio Web constitúe unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a SuitesNature EcoCamp Beche a través dos datos de contacto no apartado de INFORMACIÓN XERAL deste. Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

SERRO. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN
SuitesNature EcoCamp Beche resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida da Web e dos Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e SuitesNature EcoCamp Beche rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes segundo a lei.


Este comerciante comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou sexa considerada polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquirente, que poida ou teña o potencial de danar a súa boa vontade ou influír negativamente nela. Os programas de marca de tarxeta prohíbense as seguintes actividades: a venda ou a oferta dun produto ou servizo que non cumpra todas as leis aplicables ao comprador, ao banco emisor, ao comerciante, ao titular da tarxeta ou ás tarxetas. Ademais, tamén están expresamente prohibidas as seguintes actividades:
Venda de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos.